البرز موزیک

دانلود کتاب رمان پاورقی زندگی

۳۰ مرداد ۱۳۹۶


کتاب رمان پاورقی زندگی داستان پسری است به نام مهیار که در اثر تصادف بینایی و مادر خود را از دست می‌دهد، باور اینکه دیگر نمی‌تواند چیزی را را ببیند برایش سخت است. او خودش را مقصر مرگ مادرش می‌داند. شاید اگر با سرعت رانندگی نمی‌کرد مادرش هنوز زنده بود و در کنارش بود.


بعد از گذشت دو سال از آن ماجرا خانواده اش تصمیم می‌گیرند برای او همسری انتخاب کنند.


قسمتی از رمان:


ﺗﻨﻬﺎ دﻟﺨﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزش ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎدﺧﺘﺮ ﻧﺎ ﺷﻨﺎس ﺑﻮد… ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﻢ اﮔﺮ داﺳﺘﺎن ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺪاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ روزی ﺑﯿﺸﺘﺮ او را ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روزﻫﺎی کسلوارش زود ﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد… اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دﻟﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﮕﯿﺮد آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ دل ﺧﻮدش.

کلمات کلیدی: رمان عاشقانه، دانلود رمان عاشقانه، رمان اجتماعی، دانلود رمان پاورقی زندگی جلد دوم، دانلود رایگان کتاب رمان پاورقی زندگی، دانلود رمان پاورقی زندگی، دانلود کتاب پاورقی زندگی، رمان پاورقی زندگی

دانلود کتاب رمان پاورقی زندگی - جلد اولاین کتاب را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.