البرز موزیک

لیبرال دموکراسی به مثابه مشروطه نوین

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

آکادمی زبان صمیمی

دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

حزب مشروطه ایران: لیبرال دموکراسی به مثابه مشروطه نوین
از مقدمه کتاب:
تشکل های سیاسی و احزاب در تاریخ ایران زمین، تبار به دوران سرنوشت ساز مشروطیت اول می برند؛ دورانی که نخستین قانون اساسی ایران تدوین، اولین پارلمان تأسیس و قدم هایی به پایه ریزی ساختارهای مدرن سیاسی و فرهنگی برداشته شد. اسناد تاریخی اولین احزاب را در دومین دوره مجلس شورای ملی ثبت کرده اند؛ احزابی با ایده های لیبرالیستی و سوسیال دموکراتیک. از آن دوران تا به امروز که سده ای از پدیداری فرهنگ سیاسی مدرنیته در جامعه ایرانی می گذرد، جریان های سیاسی به تناوب توانستند تشکل ها و احزاب و گروههایی را به وجود آورند.

حق تکثیر: ناشر: باشگاه ادبیات

چاپ دوم: پاییز ۱۳۹۶ (دسامبر ۲۰۱۷)

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
Encyclopedia of public administration and public policy
راز قطعنامه: چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی
درباره رنج و دهه ۱۳۶۰

نسخه ها

حجم: ۳ مگابایت

دریافت ها: ۲۳۵۲

تعداد صفحات: ۴۵۳