البرز موزیک

ماه رمضان-استاد سعادت‌فر

۳ تیر ۱۳۹۳
ماه رمضان-استاد سعادت‌فر
سخن‌های مربوط به ماه رمضان

موضوعات: نگاهی به عظمت و برکات ماه مبارک رمضان، سیره‌ی رسول اکرم در این ماه، راه‌های بیشتر استفاده کردن از ماه مبارک رمضان،

تعداد جلسات: ۳۰ جلسه

ماه رمضان-استاد سعادت‌فر

دانلود:

جلسه اول رمضان ۱۴۳۵ – ٨ تیر ۱۳۹۳
جلسه دوم رمضان ۱۴۳۵ – ۹ تیر ۱۳۹۳
جلسه سوم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۰ تیر ۱۳۹۳
جلسه چهارم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۱ تیر۱۳۹۳
جلسه پنجم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۲ تیر ۱۳۹۳
جلسه ششم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۴ تیر ۱۳۹۳
جلسه هفتم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۵ تیر ۱۳۹۳
جلسه هشتم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۶ تیر ۱۳۹۳
جلسه نهم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۷ تیر ۱۳۹۳
جلسه دهم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۸ تیر ۱۳۹۳
جلسه یازدهم رمضان ۱۴۳۵ – ۱۹ تیر ۱۳۹۳
جلسه دوازدهم رمضان ۱۴۳۵ – ۲۱ تیر ۱۳۹۳
جلسه سیزدهم رمضان ۱۴۳۵ – ۲۲ تیر ۱۳۹۳
جلسه چهاردهم رمضان ۱۴۳۵ – ۲۳ تیر ۱۳۹۳
جلسه پانزدهم رمضان ۱۴۳۵ – ۲۴ تیر ۱۳۹۳
جلسه شانزدهم رمضان ۱۴۳۵ – ۲۵ تیر ۱۳۹۳
جلسه هفدهم رمضان ۱۴۳۵ – ۲۶ تیر ۱۳۹۳
جلسه هجدهم رمضان ۱۴۳۵ – ۲٨ تیر ۱۳۹۳
جلسه نوزدهم رمضان ۱۴۳۵ – ۲۹ تیر ۱۳۹۳
جلسه بیستم رمضان ۱۴۳۵ – ۳۰ تیر ۱۳۹۳
جلسه بیست و یکم رمضان ۱۴۳۵ – ۳۱ تیر ۱۳۹۳
جلسه بیست و دوم رمضان ۱۴۳۵ – ۱ مرداد ۱۳۹۳
جلسه بیست و سوم رمضان ۱۴۳۵ – ۲ مرداد ۱۳۹۳
جلسه بیست و چهارم رمضان ۱۴۳۵ – ۴ مرداد ۱۳۹۳
جلسه بیست و پنجم رمضان ۱۴۳۵ – ۵ مرداد ۱۳۹۳
جلسه بیست و ششم رمضان ۱۴۳۵ – ۶ مرداد ۱۳۹۳

 

مراسم احیا شب ۱۹ رمضان ۱۴۳۵ – ۲۶ تیر ۱۳۹۳
مراسم احیا شب ۲۱ رمضان ۱۴۳۵ – ۲٨ تیر ۱۳۹۳
مراسم احیا شب ۲۳ رمضان ۱۴۳۵ – ۳۰ تیر ۱۳۹۳

نوشته ماه رمضان-استاد سعادت‌فر اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

شرح دعای سحر-استاد طاهرزاده

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

شرح دعای سحر-استاد طاهرزاده

شرح دعای سحر-استاد طاهرزاده

موضوعات: اسماء الهی دریچه‌های نظر به حق

تعداد جلسات :  ۳ جلسه

دانلود:

جلسه ۱شرح دعای سحر  جلسه ۲شرح دعای سحر  جلسه ۳شرح دعای سحر

 

نوشته شرح دعای سحر-استاد طاهرزاده اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.