البرز موزیک

فایل‌های ارسال شده: حکمت‌های صلوات – نویسنده : سید احمد رحیمی

۲۷ مهر ۱۳۹۵

الهم صلی عل محمد و آل محمد:
الله جامع اسماء است ،حضرت محمد ص و عالم ماسوا الله مظهر الله تعالی و تجلیگاه اسامی آن حضرت هستند حضرت محمد ص آیینه ای تمام قد و جامع است برای دیدن حضرت حق تمام اسامی مبارکه و حسنای خود را به طور یکجا و جامع ، این در حالیست که هر یک از موجودات عالم وجود ماسوی الله ،مظهر اسمی از اسماء الهی بطور تفصیلی و جدا جدا می باشد  .این به آن معناست که الله که جامع اسماء الهی است دو گونه مظهر دارد یکی به طور جمعی که آن روح محمدی ص است و همین روح محمدی در عالم ماسوی الله روح عالم هم هست اما در عالم به صورت تفصیلی و در موجودات متکثره ظاهر شده است .

پس کلیۀ این موجودات وجود و تداوم وجود و هماهنگی عالمیان از مجرای مقام انسان کامل و مظهر اسم اعظم الهی حضرت ختمی ص صورت می گیرد ، این مجرای فیض بودن به معنای آن است که نه تنها هر صلواتی که فرستاده می شود بلکه هر حرکتی که انجام می شود فیض وجود خود را ازین درگاه دریافت می کند و نیز این مقام وساطت خود برای انتقال فیض به موجودات را از جهت این سند دارا می باشد که جناب الهی فرمود : ان الله و ملائکه یصلون علی النبی …..یعنی این فیض عالمگیر که از درگاه مبارک آن مقام نازل می شود مصداق این صلوات است که الله تعالی در این آیه آن را امضاء می فرماید.
بعد از آنکه بواسطۀ عنایت ربوبی در عبادات ، نفس بنده به خود بازگشت و متوجه خود شد توجهی پر بار و سنگین از این معنا  که این الله  تعالی است که در تمام لحظات مستمراً فاعل و مؤثر در اوست ،حیات و حول و قوۀ او از او سبحانه است چون چنین شد عبد به لحظۀ حالی ورود می کند که تمام عالم است پس خود را او می یابد اما تسبیح می کند از اینکه او سبحانه ،عبد باشد ،موج همان دریاست ،اما دریا منزه است از اینکه محدود به شکل و اندازه و .. قطره باشد.
چون عبد به اینگونه یافت که خود اسم اوست  به بزرگداشت خود نایل می گردد خود را بزرگ می شمارد چرا که می بیند اسم کسی است که او علی و عظیم است پس به مراقبت از خود چون گنجینۀ و مخزنی ارزشمند می افزاید.
باری چون این دریافت عطا شد که روح تو مرتبه ای نازله از الله و نازله ای از همان روح محمدی است یعنی آنچه وجۀ خود قرار داده ای همان روح محمدی ص است، در تو همان اوست که کمال را طلب و دعا می کند ، این دریافت و این درخواست همان وقوع صلوات است .
وقتی الله سبحانه و مظهر او روح محمدی ص ، در دل عبد ، دریافت و ثبوت و وقوفی پیدا کرد این همان توسعۀ و انتشار و افزایش نور محمدی یا معنا و حقیقت محمدی ص است ،خود وجود تو با این دریافت و درخواست یک افزایش است یعنی این توحید تو بعد از آنکه هنوز موحد نشده بودی اینک که به توحید نایل شدی این یک افزایش دامنه ای است برای روح محمدی، یک افزایش نور است یک شدت سبحانی و یک کمال وجودی است و بعد از آن هر عملی که با حضور و برای قرب باشد صلواتی هست علی محمد و آل محمد ، که همان ظهور رحیمیت حضرت او می باشد  ، این رویداد حقیقت این دعاست : و تقبل شفاعته .
پس درین شرایط بیان صلوات از زبان عبد در حقیقت بیان و زبان رویداد است ، آنچه روی می دهد از زبان او بیان می شود که نشانۀ هماهنگ بودن عبد با این ظهور و حضور حضرت رب العالمین است.
بعد از آن با چنین روحی و رویکردی ،هر کار تو صلواتی است که فرستاده می شود همچنین هر نوبت که گفته شود سبحان ربی الاعلی و بحمده و یا العظیم و بحمده و هر کلمۀ طیبۀ دیگر صلواة‌ی است که از جانب حق تعالی بدرخواست تو فرستاده می شود .
حاج علوی روحانی سندادانی قدس سره  می فرمود : در سجده ای بعد از ذکر سبحان ربی الاعلی و بحمده ، در حال ذکر صلوات دریافتم که سبحان ربی الاعلی و یا العظیم و بحمده ، که عبد می گوید صلواتی است که رب متعال فرستاده است و ذکر صلوات از زبان عبد،دریافت آن نوریست که ارسال شده است ،و این با سنت حق که همیشه رحمتش بر تقاضای بنده سبقت دارد موافق است .
چنین است که درخواست صلوات بر محمد ص از جانب تو، قرار دادن تو در مقامی بس رفیع است یعنی اینکه خدای متعال فرموده است صلوات بفرست خواسته تا با این کار در کنار مقام محمد ص قرار گیری در کنار مقام او یعنی جزو آل او باشی، و تو با این درخواست عظمت و علو را نه درخواست بلکه اظهار کرده ای و این اظهار به عنوان عمل تو سزا و پاداش توست ،چنانکه ذکر شد که عمل ، یعنی نفس عمل ،اگر نیک یا بد ،همان جزایی است که عامل می بیند .
چون چنین است یعنی چون ارسال صلوات یعنی ارسال نور بر محمد ص که مقام تجلی اسامی حسناست  جریانی ازلی و ابدیست پس تو با این درخواست هماهنگ و همنوا با درخواست نور برای تمام عالمیان و بلکه همراه ارسال نور برای تمام عالمیان شده ای یعنی ، کارها و اثرات وجود تو نورست یعنی کمال بخش است و وجود سبحانی اطرافیان را می افزاید.
پس الهم صلی علی محمد و آل محمد ،بیان خبر ارسال و ایصال نوریست که از جانب خدایتعالی بر حضرت انسان کامل و روح عالم فایض می گردد. بیان امریست که در حال وقوع است و عبد با بیان این خبر خود را در معرض شفاعت قرار می دهد و این همان شفاعتیست که فرموده اند باید در دنیا کسب شود تا در عاقبت دستگیر باشد.مولای ما علوی روحانی سیدانی می فرمود : وقتی با شناخت مقام محمدی و علم به حقیقت صلوات اقدام به فرستادن صلوات می شود ، این علم و عمل باعث قرب می شود ثبات و رسوخ این علم در نفس همان قرب اوست به قبول و انجام سنت آن حضرت .
الهم صلی علی محمد و آل محمد یعنی خداوندا بر محمد و آل او صلوات بفرست یعنی یک دعاست ، چرا آنچه ازلاَ و ابداَ در حال نزول است علی الدوام در حال ریزش رحمت بر محمد ص و آل او و بواسطۀ آنان بر همۀ عالمیان است چرا بشکل درخواست و دعا مطرح شده است. چرا کاری که انجام می شود باید دعا شود می فرمود من اول فقط ترجمۀ صلوات را می دانستم و حقیقت آنرا نمی فهمیدم اما فرمان جناب الهی را که فرموده بود یا ایها الذین آمنو صلو علیه و سلمو تسلیما را انجام می دادم تا آنکه در حدی که قلبم آرام شود به من داده شد. چنانکه من فهمیدم هدف این درخواست و دعا این است که اولاَ فرموده اند دعا لب و مغز عبادت است چرا که در زمان درخواست و طلب تمام توجه قلب معطوف به خدایتعالی می گردد و منظور از همۀ عبادتها جلب توجه و مقیم شدن توجه آدمی به مولای اوست شاید که منتهی به مقیم شدن او نزد ملیک مقتدر گردد ، که سعادت اوست.
پس شاید که این درخواست موجب توجه و قرب شود وگرنه خود صلوات عبد از برکات نزول صلوات الله تعالیست که فرمود : ان الله و ملائکه یصلون علی النبی….از برکت صلوات ازلی و ابدی حضرت حق است که عبد قادر بر فرستادن صلوات شده است .
پس عبد با تکرار صلوات ، به صلوات حضرت حق بر محمد و آل او ، در نفس خود رسوخ می دهد تا حالت راسخۀ این علم یعنی این حالت یقینی در جذب و کشش او یعنی برای تقرب او واسطه و میانجی و یعنی شفیع گردد ، هر بار فرستادن صلوات او را نرمتر و خاضعتر و پذیراتر یعنی نزدیکتر به حضرتش می سازد .
خداوند متعال فیاض علی الدوام بر مخلوقات خود از طریق مقام محمدی می باشد اما ما دعا می کنیم که  خدایا به ما نور و علم و حکمت و سلامت و .. عطا فرما ، او سؤال همه را با ظهورات آن فآن خود پاسخ می دهد و می پرورد پس می خواهد که با دعا توجه ما خالص و قوی شود .
بعلاوه چون خود حضرت و ملائکه صلوات می فرستند که ان الله و ملائکه یصلون ….. پس انجام این کار از جانب عبد که اجرای فرمان یا ایها الذین آمنو صلو علیه ….است اثبات بندگی عبد است با اجرای این فرمان عبد خود را نیست می
گیرد و فرمان الهی را احیا می سازد پس انجام این کار که خود حضرت و ملائکه انجام میدهند تشبه به عمل و اخلاق الهی است که هدف از خلقت آدمی همین ایجاد مشابه و آیینه برای حضرت اوست سبحانه تعالی.
پس عظمت و علو و رفعت مقام صلوات را دریاب و خود را در ذکر آن مرحوم و توجهت را با عطر لطیف رحمت وسیع و علی آن معطر ساز . شاید و البته که می شود گفت که معنای صلوات حضرت حق در آیۀ ان الله و ملائکه یصلون علی النبی با آیۀ علم آدم الاسماء کلها روشن شود که منظور از صلوات آن حضرت علم باشد که خود به خود شامل حیات هم می شود و چون این اسماء از اسماء‌ کلی و در بردارندۀ سایر اسماء می باشند منظور همۀ آن نامهای مبارک باشد تحت دولت علم .
علم کل امور به قرینۀ‌ کل اسماء و صلوات ملائکه هم که همان سجده به معنای ستایش و بندگی و اجرای اوامر آن حضرت ، به عنوان قوای عملی ایشان خواهد بود .
پس ان الله و ملائکه یصلون علی النبی نشان از وجود کامل علم و عمل آن حضرت دارد که علی الدوام با نزول فیض از جانب حضرت قیوم ، وجود حضرت نبی قوام می یابد و ملائکه که قوای جسمی و روحی آن حضرتند فیض را به سراسر عالم می رسانند و به سوی ایشان که امام ملک و ملکوت هستند بر می گردانند ، چرا که از جانب او صلوات الله علیه کسب وجود و کمال کردند.
پس اگر او رب عالمین است مرجع و امام عالمیان هم هست.
پس برای درک معنای صلوات لازم است مقام ایشان را شناخت .
اما اثر و خاصیت بیان این کلمات طیبۀ صلوات همان است که حضرت پروردگار ما فرموده است : الیه یصعد کلم الطیب ، کلمۀ طیب سوی او سبحانه صعود می کند و کلمۀ طیب همان نفس ناطقۀ‌ پاک شده بواسطۀ بیان این کلمات طیبه است و معنا این است که کلمۀ‌ پاک شده از شرک ، روح را سوی او شباهت می دهد ، پس همۀ‌ کلمات پاک شده درین معنا با کلمات نماز و قران و صلوات شریکند.
نه تنها به فرستادن صلوات ، آن هم در حالیکه علی الدوام از جانب خداوند متعال بر مقام محمدی ص فایض می گردد دستور داده شده است ، بلکه همۀ دستورات چنین اند که به حقایق در حال اجرا فرمان داده شده اند تا عبد به این وسیله متذکر گردد و روحش با توجه به این طیبات صعود کند : همۀ اعمال دین چنین هستند چنانکه فرموده است : ما فقط از تو اطاعت می کنیم و فقط از تو کمک می خواهیم . یا در حالیکه هیچ حول و قوه ای جز به او سبحانه نیست یعنی لا حول و لا قوت الا بالله در عین حال موظفیم در نماز بگوییم بحول لله و قوته اقوم و اقعد . یا اگر چه همه چیز اسم اوست فرموده است در شروع کارها بگو :بسم الله الرحمن الرحیم تا به این وسیله یعنی با توحید و یکی گرداندن همه چیز به یگانگی مشابه او سبحانه و تعالی برسی و تفرقه و تشتت وارهی.
چرا که همیشه در حالی بکار می پردازیم که در خاطرات غرقیم در گذشته یا آینده ایم و اصلاَ کارهای متعارض و متناقض داریم ، شاید از کریمۀ : ان سعیکم لشتی بشود این معنا را برداشت که کارهای شما آشفته و متعارض است یعنی روح شما چنین است زیرا روح است که مصدر کارهاست، و فقط توحید است که این تعارضات را حل و رفع و دفع می کند .
با گفتن بسم الله اولین رویداد آن است که با متذکر شدن به اینکه همه چیز اسم او و متعلق به او و مظهر اوست از کشیده شدن به تصرفات خیالی در کارها و بخصوص در شروع کار از تفرقۀ دست و روان ، که دست در کاری و روان مشغول خاطره ای بیگانه با کار دست باشد ممانعت می کند و توحید نفس را موجب می شود ، این ممکن نیست که بتوان به لحظۀ حال ورود کرد مگر از طریق توحید یعنی صراط المستقیم.
یا فرموده است نماز بخوان و این درحالیست که همۀ موجودات نمازشان را اقامه می کنند : الم تر ان الله یسبح له من فی السموات والارض و الطیر الصافات کل قد علم صلاته و تسبیح و الله علیم بما یفعلون : نمی بینی که مدام تسبیح می کنند او سبحانه را هر که در آسمانها و زمین است و صف مرغان و هر یک هم صلات و تسبیح خود را می دانند و الله تعالی به آنچه می کنند علیم است. و خلاصۀ این بیان ، این است که : ان ربی علی صراط مستقیم : خداوند عالم و پس از او هر یک از عالیمیان و همۀ عالم بر صراط مستقیم است تو هم با عالمیان هماهنگ و هم جهت شو ، و بدان که حرفها و کارهای هماهنگ با عالم مثل آنکه بر خلاف باشد نیست. کارها و حرفهای هماهنگ با عالم همان کارها و حرفهای پاک است که در جهت کلام الهی و امامان است.
شاید به جای همۀ این حرفها بشود فقط گفت که صلوات تو اظهار محبت توست به محمد و آل او و تایید مشیت الهی و بیان این معنا که من در جهت شما هستم . عاقبت همین محبت عامل کشش و جذب و شفاعت خواهد بود. پس با همان دل برای او صلوات الله صلوات بفرست که برای والدین خود و از ته دل تقاضای رحمت و آمرزش می کنی ، از جهت محبت تو نه از بابت نیاز آن حضرت.
و چون انسان خلیفۀ او سبحانه است دستور داده است که درخواست صلوات از جانب او تقاضا شود : درخواست صلوات یعنی وجود بخشی و کمالبخشی برای تمام عالمیان از مسیر مقام روح عالم حضرت محمد ص .
پس کاری عظیم برای موجودی عظیم .یعنی به این گونه به او تعلیم داده است که تو باید به همۀ عالمیان نظر داشته باشی برای اینکه تو مظهر العظیم هستی : انتم الاعلون…

این چنین مقامی که ،از آن برای تمام عالمیان کاری درخواست شود یا واقع بشود  همان مقام خلیفگی الله تعالیست که آثارش عالمگیر است ،همان نزول رحمان ،یعنی وجود یا همان سلامت  و ایمان و نور است که بر شما نازل می گردد همان  السلام علیکم و رحمت الله و برکاته است که انشاءالله در آن مقیمت گرداند.

سید احمد رحیمی  سیددانی فرودینماه نود و پنج بیرجند

نوشته فایل‌های ارسال شده: حکمت‌های صلوات – نویسنده : سید احمد رحیمی اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

تک جلسات مهم سال ۹۵ – استاد پناهیان

۲۷ مهر ۱۳۹۵

تک جلسات مهم سال ۹۵ – استاد پناهیانموضوعات: کلان‌نگر باشیم، مبای تربیتی در دبستان ، چارچوب اصلاح جامعه( سخن های بسیار بسیار مهم استاد پناهیان در شام غریبان- بیت رهبری  )، و…

مکان های جلسات : بیت رهبری، مصلی قم، مدرسۀ ابتدایی سراج و…

۱. مکان: تهران – هیئت شهدای گمنام
مناسبت: ایام میلاد حضرت معصومه(س)
موضوع سخنرانی: کلان‌نگر باشیم:

 

مدت: ۵۹دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۸MB) | متوسط(۲۷MB) ]

 


 

۲. مبای تربیتی در دبستان – تهران – مدرسۀ ابتدایی سراج

 

مدت: ۱۲دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(۲MB) | متوسط(۵MB) ]

 


بسیار مهم:

۳. چارچوب اصلاح جامعه – مراسم شام غریبان محرم۹۵ -۹۵/۷/۲۱ – بیت رهبری

 

مدت: ۶۱دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۷MB) | متوسط(۲۸MB) | خوب(۵۵MB)]


 

۴. سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه – قم – مصلی

مدت: ۱۹دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(۳MB)]

 

نوشته تک جلسات مهم سال ۹۵ – استاد پناهیان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

راز عبور از رنج های زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذت بندگی – استاد پناهیان

۲۷ مهر ۱۳۹۵
راز عبور از رنج های زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذت بندگی – استاد پناهیان
لذت بندگی – استاد پناهیان

زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال ۹۵

مکان: تهران ـ مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

تعداد: ۱۰ جلسه

موضوع سخنرانی: راز عبور از رنج های زندگی و رسیدن به لذات بندگی

دانلود:

جلسه۱(۹۵/۰۷/۱۱): آشنایی با موضوع بحث

 

مدت: ۵۲دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(۶٫۷MB) | متوسط(۲۳٫۸MB) ]

سه نکته در معرفی بحث

 1. راهبردی و مهم بودن این بحث در کنار جنبه‌های تذکری و تعلیمی
 2. تناسب این بحث با نیازهای امروز
 3. متدینین، مخاطبین اصلی این بحث و رفع سوء تفاهم از غیرمتدینین

دو سؤال محوری مورد بحث

 1. راز عبور از رنج‌های زندگی چیست؟
 2. راه رسیدن به لذت بندگی چیست؟

آشنایی اجمالی با رنج و فلسفه آن

 • تقدیر الهی در مورد قطعی بودن رنج در زندگی انسان
 • ضرورت آشنایی با رنج برای برخورد منطقی با آن
 • نگاه قرآنی به رنج
 • آیا در مورد رنج، آموزش کافی وجود دارد؟
 • انواع رنج و تکلیف انسان در مورد آنها
 • از رنج به جا، رنجور نشویم

آشنایی اجمالی با لذت و فلسفه آن

 • ما برای لذت آفریده شده‌ایم
 • لذت طلبی در همه انسانها
 • لذت حرام؛ لذتی که کم است و مانع لذات بالاتر است
 • لذت بالا بردن در این دنیا و تأثیر آن بر لذت بردن در آخرت

لذت ارتباط با امام حسین(ع)

 • روضه حضرت مسلم(ع)

پایین(۶MB) | متوسط(۴۴MB) ]

 • اهمیت راز عبور از رنج‌های زندگی
 • هیچ کسی از رنج کشیدن و لذت‌طلبی مستثنی نیست
 • رنج و لذت را باید مدیریت کرد
 • ضرورت آموزش نحوه مدیریت رنج و لذت
 • به رنج و لذت از بالا نگاه کنیم
 • بندگی، بالاترین لذت‌ها
 • آثار سوء نرسیدن به بالاترین لذت‌ها
 • برخی از راه‌های عبور از رنج‌ها
 • آگاهی؛ اولین راه عبور از رنج‌ها
 • آگاه باشیم که در زندگی قطعاً با رنج‌هایی مواجه می‌شویم
 • تأثیر آگاهی بر کاهش رنج و مدیریت آن
 • اقدام و عمل؛ راه دوم برای کاهش رنج
 • چگونه به لذات برتر برسیم؟
 • آگاهی؛ قدم اول برای رسیدن به لذات معنوی
 • اقدام و عمل؛ راه دوم برای رسیدن به لذات معنوی
  • پیاده‌روی اربعین؛ نمونه‌ای از اقدام برای لذت معنوی
  • دوست داشتن به خاطر خدا

پایین(۷MB) | متوسط(۲۴MB) ]

 • از بالا نگاه کردن و کلان‌نگری، راهی برای کاهش رنج و رسیدن به لذات معنوی
 • تناسب دین با مدیریت راهبردی
 • نگاه از بالا به رنج و لذت داشته باشیم
 • تعامل صحیح با رنج و لذت در سایه نگاه از بالا
 • نصایح و راه‌هایی برای عبور از رنج‌ها و رسیدن به بالاترین لذات
 • این راه‌ها، «راز» نیستند
 1. پرهیز از حب الدنیا
 2. افزایش ایمان به قیامت
 3. توجه به مرگ
 4. مراجعه به توصیه‌ها و جلسات اخلاقی
 • ملاحظاتی در مورد توصیه‌های اخلاقی و جلسات معنوی
  • برخی با راه‌های اخلاقی، برخورد خوبی ندارند
  • مراقبت باشیم جلسات معنوی در حکم وجدان خفه‌کن نباشد
  • از وضع خودمان راضی نباشیم
  • آیا گریه بر امام حسین(ع) با عث اصلاح فرد و جامعه شده است؟
  • اصلاح جامعه؛ علامت صادقانه بودن گریه بر امام حسین(ع)
  • ضرورت توجه به آثار اجتماعی عزادری
  • ضرورت توجه به جلوه‌های بیرونی عزاداری و دسته‌های عزا
  • اهل اندیشه هم باید اهل هیاهو برای امام حسین(ع) باشند
 • صبر، یکی از راه‌های کاهش رنج

پایین(۸MB) | متوسط(۲۹MB) | خوب(۵۸MB)]

 • ضرورت رعایت ۷ سال محبت و ۷ سال ادب فرزندان برای آمادگی در مدیریت رنج و لذت
 • نقش ویژه مادر در آموزش مدیریت رنج
 • دو راه برای کاهش رنج
 1. برخورد و نگاه صحیح به رنج داشته باشیم
 2. برای کاهش رنج اقدام و عمل داشته باشیم
 • ضعف و کوتاهی نظام آموزش و پرورش در ارائه آموزش‌های ضروری در مورد رنج و حقیقت زندگی
 • تعبیه شدن رنج در طبیعت وجود انسان
 • عدم آموزش نحوه مدیریت رنج و لذت؛ خسارتی غیرقابل جبران
 • ضرورت حضور و فعالیت مذهبی‌ها در آموزش‌های دوران ابتدایی
 • آموزش حقیقت زندگی و مدیریت رنج و لذت؛ مهمترین عرصه فعالیت فرهنگی
 • عدم درک فلسفه زندگی؛ ریشه دین‌گریزی
 • اصلاح نظام تعلیم و تربیت؛ اصلاح اخلاق، رفتار و معنویت جامعه
 • دین نیاز به این همه تبلیغ و موعظه ندارد
 • راز با راه متفاوت است
 • برخی از راه‌های کاهش رنج و افزایش لذات معنوی
 1. کمک به برادر دینی
 2. نیکی به پدر و مادر
 3. صله ارحام
 4. دعا
 5. خوبی و نیکی به دیگران
 6. صدقه و زکات مال
 • مروری بر جایگاه ویژه دعا به عنوان راهی برای کاهش رنج؛ با توجه به کلام حضرت آیت الله بهجت
 • ضرورت دعا برای مؤمنین مظلوم در کشورهای اسلامی
 • وظیفه دعا برای مدافعین حرم

پایین(۸MB) | متوسط(۲۸MB) | خوب(۶۰MB)]

 • برخی از راه‌های رسیدن به لذت‌های عمیق
 1. از بین بردن حسادت
 2. از بین بردن خساست
 3. پرهیز از کفران نعمت
 4. شاکر و شاد بودن
 • مروری بر حالات بندگان شاکر خدا
 • برخی از انواع شکر؛ شکر نعمت‌های عمومی، شکر نعمت‌های همیشگی، شکر به خاطر نعمت دیگران، …..
 • این موارد همگی راه هستند، نه راز
 • نقدی بر برخی از راه‌های کاهش رنج و رسیدن به لذات معنوی
  • اگر کسی راه اصلی را نرود؛ بقیه راه‌ها می‌توانند به جهنم منجر شوند
  • همه راه‌های فرعی ما را به خوب بودن دعوت می‌کنند ولی…
  • مبارزه با هوای نفس هم بدون راه اصلی، یک راه فرعی است
 • ویژگی‌های راه اصلی برای کاهش رنج زندگی و رسیدن به لذات معنوی
 1. فطرت ما دیرترآن را می‌فهمد
 2. کمتر شناخته و درک می‌شود
 3. اهتمام کمتری به آن می‌شود
 • مسائلی برای تفکر
 1. چرا خداوند دستور می‌دهد، نه برنامه؟
 2. چرا در کنار دستور، جهنم و بهشت را مطرح می‌کند؟
 3. چرا خداوند مانند پزشک نسخه نمی‌دهد، بلکه دستور می‌دهد و توقع اطاعت کردن هم دارد؟
 4. چرا در کنار دستورات الهی، دستور پیامبران هم لازم‌الاجرا شده‌اند؟
 • اطاعت از دستور؛ راز اصلی برای عبور از رنج‌ زندگی و رسیدن به لذات معنوی
 • به دنبال دستور بودن؛ زیباترین فعل انسان
 • ارزش خوب بودن طبق دستور
 • دستور دادن، رابطه اصلی مولا با عبد
 • اطاعت کردن، رابطه اصلی عبد با مولا

انسان سالم، بدون دستور دق می‌کند

دشواری پذیرش دستور برای انسان‌های متکبر

 • دو نمونه‌ از جستجوی دستور در دل‌های پاک و آماده
 1. در طواف و سعی بین صفا و مروه؛ جستجوی دستور به ادعیه و اذکار
 2. در رزمندگان دوران دفاع مقدس؛ جستجوی دستور الهی در رساله‌های عملیه
 • اشتغال به امر و نهی الهی در حدیث عنوان بصری

پایین(۸MB) | متوسط(۲۹MB) | خوب(۵۷MB)]

پایین(۴MB) | متوسط(۱۴MB) | خوب(۲۸٫۵MB)]

پایین(۹MB) | متوسط(۳۱MB) | خوب(۶۲MB)]

پایین(۱۰MB) | متوسط(۳۵MB) ]

پایین(۱۲MB) | متوسط(۴۲MB) ]

 

نوشته راز عبور از رنج های زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذت بندگی – استاد پناهیان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

هنر تعامل و حماسۀ تعالی – استاد پناهیان

۲۷ مهر ۱۳۹۵
هنر تعامل و حماسۀ تعالی – استاد پناهیان
هنر تعامل و حماسۀ تعالی – استاد پناهیان

هنر تعامل و حماسۀ تعالی – استاد پناهیان

زمان: ماه محرم ـ سال ۹۵

مکان: تهران ـ دانشگاه هنر

تعداد جلسات: ۱۱ جلسه

موضوع سخنرانی: هنر روابط اجتماعی و حماسه رهایی از مردم

دانلود:

جلسه۱(۹۵/۰۷/۱۸)

 

مدت: ۶۰دقیقه | دریافت با کیفیت: [پایین(۸MB) | متوسط(۲۷MB) ]

هنر تعامل و حماسۀ تعالی – استاد پناهیان:

پایین(۱۸MB) | متوسط(۲۴MB) ]

 

پایین(۷MB) | متوسط(۲۵MB) ]

 

پایین(۵MB) | متوسط(۱۷MB) ]

 

پایین(۸MB) | متوسط(۲۷MB) ]

 

پایین(۱۱MB) | متوسط(۳۷MB) ]

 

نوشته هنر تعامل و حماسۀ تعالی – استاد پناهیان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

آخرین مراحل انتظار – استاد پناهیان – محرم ۹۵

۲۷ مهر ۱۳۹۵
آخرین مراحل انتظار – استاد پناهیان – محرم ۹۵
آخرین مراحل انتظار – استاد پناهیان – محرم ۹۵

زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال ۹۵

مکان: تهران ـ حسینیه آیت الله حق‌شناس(ره)

تعداد: ۱۲ جلسه

موضوع : آخرین مراحل انتظار

دانلود:

جلسه۱(۹۵/۰۷/۱۲):

 

مدت: ۴۵دقیقه | دریافت با کیفیت: [پایین(۶MB) | متوسط(۲۶MB) ]

 

پایین(۶MB) | متوسط(۲۰MB) ]

 

پایین(۵MB) | متوسط(۱۹MB) ]

 

پایین(۶MB) | متوسط(۲۳MB) ]

 

پایین(۶٫۷MB) | متوسط(۳۰MB) ]

 

پایین(۴MB) | متوسط(۱۳MB) ]

 

پایین(۶MB) | متوسط(۲۲MB) ]

 

پایین(۸MB) | متوسط(۲۸MB) ]

 

پایین(۹MB) | متوسط(۳۱MB) ]

 

پایین(۸MB) | متوسط(۲۸MB) ]

 

پایین(۸MB) | متوسط(۳۰MB) ]

 

پایین(۹MB) | متوسط(۳۰MB) ]

منبع: بیان معنوی

نوشته آخرین مراحل انتظار – استاد پناهیان – محرم ۹۵ اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.

ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان – استاد پناهیان

۲۷ مهر ۱۳۹۵

ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان – استاد پناهیانتوضیحات: ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان  – استاد پناهیان – محرم ۹۵

زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال ۹۵

مکان: دانشگاه تهران

 

تعداد: ۸ جلسه

موضوع اصلی: چگونه دینداری باید همه ی ابعاد زندگی را فرا بگیرد و ویژگی‌های شخصیتی بسازد.

دانلود:

جلسه۱(۹۵/۰۷/۱۲):

 

مدت: ۴۵دقیقه | دریافت با کیفیت: [پایین(۶MB) | متوسط(۲۰MB) | خوب(۴۱MB)]

 

پایین(۵MB) | متوسط(۱۹MB) ]

 

پایین(۶MB) | متوسط(۲۲MB) ]

 

پایین(۷MB) | متوسط(۲۴MB) ]

 

پایین(۶MB) | متوسط(۲۰MB) ]

 

پایین(۷MB) | متوسط(۲۶MB) ]

 

پایین(۷MB) | متوسط(۲۶MB) ]

 

پایین(۶MB) | متوسط(۲۳MB) ]

ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان – استاد پناهیان

منبع: بیان معنوی

 

 

نوشته ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان – استاد پناهیان اولین بار در بهترین سخن‌ها پدیدار شد.تمام حقوق قالب و محتوای سایت محفوظ است و هرگونه کپی برداری غیر قانونی و بدون اجازه از سایت پیگرد قانونی دارد
طراحی و بهینه سازی : بک لینک | علی بی زد